Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).
Informacja dla klientów

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tarnowski Ośrodek Sporty i Rekreacji.
 2. Dane administratora:
  ul. Traugutta 5a
  NIP: 993-064-99-81
  REGON:122449079
  Tel: +48 (14)6220710
  sekretariat@tosir.com.pl
 3. Inspektorem danych osobowych jest: Grzegorz Mizera tel. +48 604 539 678 , gm@tosir.com.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia umowy, bądź wykonywaniem złożonego zamówienia/zawartej umowy lub odpowiedzi na Państwa zapytanie do naszej firmy. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 5. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)
  – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 9. TOSiR nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 10. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 11. Jeżeli uzna Pan/Pani, iż TOSiR , jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania ustawowego jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.
 13. Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

 

 

 REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO

 W TARNOWSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI

 W TARNOWIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

 1. Celem funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie obiektów Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów rekreacyjno-sportowych oraz ochrony przeciwpożarowej, a także na terenie wokół obiektów, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli lub ochrony przeciwpożarowej .
 2. W ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są dane osobowe w postaci wizerunku oraz czasu i miejsca pobytu osób fizycznych korzystających z obiektów.
 3. Administratorem danych wizerunkowych z monitoringu jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą ul. Traugutta 5A, 33-101 Tarnów, zwany dalej TOSiR.
 4. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mailem: gm@tosir.com.pl, 604-539-678
 5. Monitoring obejmuje następujące obiekty:

– Park Wodny przy ul. Piłsudskiego 30

– Miejski Dom Sportu ul. Traugutta 5a

– Stadion Sportowy przy ul. Piłsudskiego 32

– Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Krupniczej 8a

– Tereny Rekreacyjne przy ul. Wojska Polskiego 14 ( lodowisko sztucznie mrożone , zespół boisk sportowych )

– Centrum Aktywnego Wypoczynku przy ul. Aleja Tarnowskich 1

– Arena Jaskółka Tarnów przy ul. Traugutta 3B

 1. Monitoring nie obejmuje w szczególności pomieszczeń sanitarnych , szatni damskich , oraz pomieszczeń socjalnych w obiektach wskazanych w pkt. 5.
 2. Na system monitoringu składają się kamery, urządzenia rejestrujące, monitor umożliwiający wgląd na bieżąco do utrwalanego zapisu oraz okablowanie.
 3. Rejestrator zawierający zapisany obraz jest zabezpieczony poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, w szczególności uniemożliwiających utratę danych lub ich bezprawne rozpowszechnianie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.
 4. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 5. Administrator oznaczył strefy monitorowane, w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków orz poprzez wywieszenie informacji o danych administratora.
 6. Zbiór nagrań obrazu administrator przetwarza wyłącznie do celów określonych w pkt. 1 i przechowuje przez okres:

– Park Wodny przy ul. Piłsudskiego 30 – 30 dni

– Miejski Dom Sportu ul. Traugutta 5a – 30 dni

– Stadion Sportowy przy ul. Piłsudskiego 32 – 30 dni

– Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Krupniczej 8a – 30 dni

– Tereny Rekreacyjne przy ul. Wojska Polskiego 14 ( lodowisko sztucznie mrożone , zespół boisk sportowych ) – 30 dni

–  Centrum Aktywnego Wypoczynku przy ul. Aleja Tarnowskich 1 – 30 dni

– Arena Jaskółka Tarnów przy ul. Traugutta 3B – 30 dni

Jeżeli jednak nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu lub administrator poweźmie wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W każdym jednak razie, po upływie wskazanych terminów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zostaną nadpisane lub zniszczone w sposób zautomatyzowany  .

 1. Dane osobowe utrwalone przez system monitoringu mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz umów. Podane dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku .
 2. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 3. Osoba, której wizerunek został utrwalony ma prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Osoba, której wizerunek został utrwalony ma również prawo do złożenia wniosku do administratora danych o dostęp do nagrań z monitoringu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw i wolności innych osób. Jeżeli na nagraniu został uwidoczniony również wizerunek innych osób, to nagranie nie będzie mogło zostać udostępnione bez zgody tych osób.
 5. Jeżeli osoba, której dane dotyczą zwróci się z wnioskiem o kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu w systemie monitoringu to za pierwszą kopię danych administrator nie pobiera żadnych opłat. Natomiast za wszelkie kolejne kopie pobrana zostaje opłata w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Administrator danych może odmówić przekazania kopii, jeżeli jej ujawnienie mogłoby niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolność innych osób.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie TOSiR jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 1. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie TOSiR.
Skip to content