Deklaracja dostępności

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji www.arena.tarnow.pl

Data publikacji strony internetowej:  19 grudzień 2019 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10 marzec 2021 r.

Strony internetowe jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia:19 wrzesień 2020 r.

Treści niedostępne:

 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Jednostki.
 • mapy (wykluczone z dostępności)

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość wyświetlenia strony w odcieniach szarości
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość poprawienia czytelności (zmiana fontu na bezszeryfowy, z większymi odstępami)
 • opcja podkreślenia wszystkich linków
 • opcja wyróżniania linków żółtym zaznaczeniem
 • możliwość usunięcia stylu strony (plików CSS)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Muniga, biuro@cws.net.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 692 53 89. Do kierownika jednostki można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności pod adresem e-mail sekretariat@tosir.com.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Areny Jaskółka:

Arena Jaskółka Tarnów ul. Traugutta 3B

 • posiada parking przystosowany dla osób niepełnosprawnych od strony północnej 5 miejsc parkingowych i południowej 15 miejsc parkingowych,
 • w strefie zawodników na parterze znajdują się 2 szatnie przystosowane do zawodników z niepełnosprawnością ,
 • wejście do obiektu z poziomu zero na trybunach przewidziano 12 miejsc dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,
 • toalety dla osób niepełnosprawnych parter strona północna 1 toaleta, południowa 2 toalety, parter administracja 1 toaleta, 1 piętro strefa VIP 2 toalety, 1 piętro strefa Media 1 toaleta ,
 • do strefy VIP i Media dostęp możliwy jest za pomocą wind.

RAPORT  w PDFie – Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego. – plik .PDF (Adobe Reader)

Skip to content